mts.gif (095) 214-87-32 kyivstar (097) 978-80-74 lifecell (093) 929-71-82

Кіровоградська обл.: kyivstar  (067) 158-69-18  telegram.png чат telegram.png канал новин

   

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ТОВ ТОТАЛНЕТ

ДОГОВІР
про надання послуг доступу до мережі Інтернет

  ТОВ "Тоталнет", внесене до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за номером  №5688, відповідно до рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 16.08.2016 р. № 411, в особі директора Ходоса Віктора Олексійовича, яке діє на підставі статуту, в подальшому «Провайдер», керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295 (надалі - Правила),  та, іншими нормативно-правовими актами в сфері телекомунікацій, пропонує можливість отримання телекомунікаційних послуг фізичним особам – не суб’єктам підприємницької діяльності (надалі - Абонент), для чого розміщує (оприлюднює) даний публічний договір про надання послуг доступу до мережі Інтернет.

  Цей договір є Публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України і має відповідну юридичну силу. Цей Договір регулює відносини з приводу надання Провайдером Абонентам Послуг та Додаткових послуг на умовах публічної оферти в момент акцепту Абонентом її умов (далі по тексту - Договір). Публічна оферта - пропозиція Провайдера, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання телекомунікаційних послуг, що містяться в публічній оферті. Акцепт - повна й безумовна згода Абонента прийняти всі умови, викладені в зазначеному Договорі

Терміни, що використовуються в цьому Договорі про надання телекомунікаційних послуг, мають значення, наведені нижче. Інші терміни, що не визначені в цьому Публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг, мають значення, передбачені в чинному законодавстві України.

У цьому Публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг терміни вживаються у такому значенні:

Провайдер – суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію власних телекомунікаційних мереж..

Абонент – споживач телекомунікаційних послуг (фізична особа), що отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, яке перебуває в його користуванні, до телекомунікаційної мережі.

Приміщення Абонента – приміщення, яке належить Абоненту на праві власності або використовується Абонентом на іншій правовій підставі.

Сторона – Провайдер або Абонент в залежності від контексту.

Сторони – Провайдер та Абонент.

Активація Послуг – виконання Провайдером дій, що надають Абоненту доступ до належним чином замовлених ним Послуг.

Послуга – телекомунікаційна послуга з доступу до мережі Інтернет, яка надається Провайдером Абонентам у відповідності до умов діючих Тарифних планів.   

Додаткові послуги – послуги Провайдера, які не входять у відповідний обраний Абонентом Тарифний план та замовляються Абонентом окремо.

Сайт Провайдера (Сайт) – сайт Провайдера в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: http://www.totalnet.com.ua.

Абонентна плата - фіксований платіж, який встановлює Провайдер для Абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.

 

Автоматизована система обліку спожитих послуг (білінгова система) - програмно-апаратний комплекс, призначений для кількісного обліку наданих телекомунікаційних послуг, а також здійснення розрахунків їхньої вартості згідно з діючими на момент надання послуг тарифами за кожним особовим рахунком Абонента

Особистий кабінет – веб-сторінка на Сайті Провайдера, що містить статистичну інформацію про обсяг отриманих Абонентом Послуг, поточний стан Особового рахунку Абонента та іншу інформацію. Крім того, на цій сторінці здійснюється замовлення Абонентом конкретних Послуг та вибір Абонентом Тарифного плану на Послуги, що замовляються, зміна Тарифного плану, а також розміщуються спеціальні повідомлення Провайдера для Абонента.

Тарифний план – сукупність цінових умов та тарифів, що встановлюють обсяг та вартість Послуг, правила їх застосування, способи розрахунків, особливості тарифікації, та інша інформація, які затверджуютьсяПровайдером самостійно, та оприлюднюються на Сайті Провайдера.

Активація Послуг – виконання Провайдером дій, що надають Абоненту доступ до належним чином замовлених ним Послуг.

Особовий рахунок – рахунок в автоматизованій системі розрахунків Провайдера, на якому фіксуються платежі Абонента та суми грошових коштів, списані з платежів Абонента в якості оплати за Послуги. Особовий рахунок має унікальний номер.

Баланс особового рахунку – різниця між двома сумами грошових коштів в певний момент часу, в який визначається баланс Особового рахунку. Перша сума складається з грошових коштів, внесених на Особовий рахунок до моменту часу, в який визначається баланс особового рахунку; інша сума – складається із грошових коштів, списаних з Особового рахунку до моменту часу, в який визначається баланс Особового рахунку.

Точка демаркації – точка розмежування відповідальності Провайдера і Абонента при наданні Послуг, якою є порт на телекомунікаційному обладнанні Провайдера.

Розрахунковий період – період надання Послуг, що дорівнює одному календарному місяцю, на початку якого здійснюється списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента в розмірі всіх Щомісячних платежів, передбачених обраним(и) Абонентом Тарифним(и) планом(нами) за всі замовлені та активовані Послуги, що мають надаватись протягом такого календарного місяця.

Розрахунковий період починається з першого календарного дня місяця та закінчується останнім календарним днем такого місяця.

1. Предмет договору

1.1. Предметом даного Договору є надання Провайдером телекомунікаційних послуг доступу до мережі Інтернет (надалі Послуга).

1.2. Послуга надається Абоненту цілодобово 365 (366) днів на рік, відповідно до встановлених показників якості, стандартів та інших нормативних документів, умов цього Договору.

1.3. Послуга надається за умови наявності технічної можливості підключення Абонента до мережі Провайдера.

2. Порядок надання та припинення надання послуги.

2.1. Послуги надаються шляхом підключення кінцевого обладнання Абонента до телекомунікаційної мережі Провайдера.

2.2. Надання послуг Абоненту починається з моменту підключення кінцевого обладнання до мережі Провайдера на підставі замовлення. Кінцеве обладнання має бути сертифікованим та не мати пошкоджень. Підключення та налаштування обладнання повинно здійснюватися виключно фахівцями Провайдера.

2.3. Абоненту надається унікальний ідентифікатор, за яким ідентифікується, активізується Послуга та ведеться облік обсягу наданої йому Послуги. IP-адреса та МАС-адреса Абонента є основою для його ідентифікації в мережі.

2.4. Послуги надаються в обсязі і за ціною обраного Абонентом Тарифного плану. Тарифний план діє календарний місяць з першого дня місяця до останнього числа місяця, після чого дія Тарифного плану автоматично припиняється. Для подальшого користування Абонент повинен оплатити вартість обраного Тарифного плану. Зміна Тарифного плану дозволяється лише після закінчення дії активного Тарифного плану. Зміна Тарифного плану здійснюється на підставі заяви Абонента, що подається до 1-го числа місяця, наступного за місяцем, у якому подається заява.

3. Припинення/призупинення надання Послуг Провайдером

3.1. Провайдер має право припинити/призупинити надання Абоненту Послуги на умовах та в порядку, що передбачені цим Договором.

3.2. Провайдер має право призупинити надання Абоненту Послуг у наступних випадках:

3.2.1. при повному вичерпанні коштів на Особовому рахунку Абонента;

3.2.2. при не поповненні Абонентом свого Особового рахунку на суму та у строки, що вказані у Тарифних планах;

3.2.3. у випадку недостатності на Особовому рахунку Абонента коштів, необхідних для активації обраного Тарифного плану;

3.2.4. у випадку проведення Провайдером Планових робіт;

3.2.5. у випадку передачі Абонентом прав та обов’язків за Договором третій особі без отримання попередньої письмової згоди Провайдера;

3.2.6. у випадку експлуатації Абонентом технічно несправних пристроїв, обладнання та/або обладнання, пристроїв, які не мають виданого в установленому законодавством України порядку документа про підтвердження їх відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, якщо після направлення Провайдером відповідного попередження Абоненту, Абонент не забезпечив у встановлений у попередженні строк заміну такого обладнання/пристроїв;

3.2.7. у випадку порушення Абонентом одного або декількох своїх зобов’язань за п. 4.4. та п. 4.5. цього Договору;

3.2.8. в інших випадках, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

3.3. Провайдер припиняє надання Абоненту Послуг:

3.3.1. у випадку відмови Абонента від отримання Послуг, здійсненої в порядку та з дотриманням вимог, що містяться в цьому Договорі;

3.3.2. в інших випадках, передбачених Договором та/або чинним законодавством України.

3.4. Повторне підключення Абонента до Послуг, надання яких було призупинено/припинено, здійснюється у відповідності до умов Тарифних планів.

3.5. У випадку, якщо надання Послуг було призупинено з підстав, вказаних у п. 3.2.1. – 3.2.3 цього Договору, відновлення надання Послуг відбувається Провайдером після відповідного поповнення Абонентом свого Особового рахунку.

3.6. Призупинення або Припинення Провайтером надання Послуг не звільняє Абонента від обов’язку погасити заборгованість за Договором (за її наявності).

4. Права та обов’язки сторін.

4.1. Провайдер має право:

4.1.1. Вносити зміни до Договору шляхом публікації змін на Сайті Провайдера .

4.1.2. В односторонньому порядку встановлювати нові Тарифні плани, плату за Додаткові послуги, скасовувати або змінювати

Тарифні плани чи плату за Додаткові послуги, а також переглядати вартість Послуг у існуючих Тарифних планах.

4.1.3. Припиняти надання Послуги у випадках і порядку встановленому законодавством і цим Договором;

4.1.4. Залучати третіх осіб до виконання юридичних та інших дій, пов’язаних із наданням Абоненту Послуг та отриманням платежів за Договором без погодження таких дій з Абонентом.

4.1.5. У безспірному (безакцептному) порядку списувати та переміщати помилково зараховані на Особовий рахунок Абонента грошові кошти.

4.1.6. Здійснювати запис телефонних розмов між Провайдером та Абонентом при зверненнях Абонента до Провайдера з метою виконання Договору, пред’явлення претензій, а також отримання довідкової інформації про Послуги, та на власний розсуд використовувати такі записи.

4.1.7. Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента з технічних причин та з причин підвищення рівня безпеки.

4.1.8. Без згоди Абонента змінювати параметри маршрутизації.

4.1.9. Встановлювати умовами Тарифних планів та/або акцій, що проводитимуться Провайдером, обмеження по кількості підключень Послуг за однією адресою, додаткові умови підключення та користування Послугами тощо.

4.1.10. Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих послуг (білінгом). Абонент погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих послуг буде включено відомості про Абонента, які буде надано ним Провайдеру при укладені та виконанні Договору.

4.1.11. Відмовити в підключенні та/або відключити підключене до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством та цим Договором;

4.1.12. Передати виконання своїх обов’язків за цим Договором третій особі у порядку, встановленому законом;

4.1.13. Здійснювати повідомлення Абонентів про зміну або скасування існуючого Тарифного плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті Провайдера або у інших засобах масової інформації не пізніше, ніж за сім календарних днів доступу вищевказаних змін у дію. При цьому зміна або скасування існуючого Тарифного плану не потребує згоди Абонента.

4.1.14. Призупинити надання Телекомунікаційних послуг на час проведення профілактичних робіт. Сумарний час призупинення послуг не повинен перевищувати 30 (тридцяти) годин на місяць.

4.1.15. Інші права відповідно до законодавства.

4.2. Провайдер зобов’язується:

4.2.1 Надавати Послуги за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів та умов цього Договору;

4.2.2. Вести облік обсягу та вартості наданої Послуги і забезпечити його достовірність;

4.2.3. Забезпечити правильність застосування тарифів та своєчасне інформування Абонента про зміну вартості Послуги відповідно до п. 8.4. цього Договору;

4.2.4. Надавати Послугу у строки, передбачені цим Договором та законодавством, направляти своїх працівників за викликом Абонента для усунення пошкоджень та виконання інших робіт;

4.2.5. Відновити надання Послуг у разі збою у роботі обладнання Провайдера та/або пошкодження Мережі Провайдера протягом строку, передбаченого Тарифним планом, або повідомити Абонента про інший строк у разі, якщо відновлювальні роботи неможливо провести протягом цього строку.

4.2.6. Надавати Абоненту цілодобову безкоштовну допомогу стосовно отримання ним Послуги, зміни вартості Послуги; інформацію стосовно перерви у роботі телекомунікаційних мереж під час проведення планових ремонтних, профілактичних чи інших робіт; аварії на телекомунікаційних мережах та орієнтовні строки відновлення надання Послуги; припинення надання Послуги відповідно до законодавства; вимоги щодо підключення та використання кінцевого обладнання; іншу інформацію відповідно до законодавства та умов договору;

4.2.7. Оператор гарантує Абоненту мінімальний рівень швидкості передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету не менше, ніж 2048 кбіт/с, що відповідає показникам якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету, затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 28.12.2012 р. № 803 «Про затвердження показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів». Вимірювання швидкості передавання та приймання даних здійснюється відповідно до ДСТУ ETSI EG 202 057- 4: 2015 (ETSI EG 202 057- 4: 2008 IDT) У Додатках до Договору, рекламних та інформаційних матеріалах, на веб-сайті Оператора тощо, вказується максимальна швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету

4.3. Абонент має право.

4.3.1. Обирати вид, кількість, обсяг Послуг відповідно до встановлених Провайдером Тарифних планів;

4.3.2. Своєчасно, в повному обсязі оплачувати вартість Послуг. З метою не допущення відключення кінцевого обладнання Абонента від МЕРЕЖІ АБОНЕНТ самостійно зобов’язаний стежити за станом свого ОР і не допускати виникнення заборгованості.

4.3.3. Своєчасно отримувати замовлені телекомунікаційні Послуги встановленої якості;

4.3.4. Отримувати від Провайдера відомості про отримані телекомунікаційні Послуги у порядку, встановленому законодавством;

4.3.5. Змінювати Тарифний план в порядку, передбаченому п. 2.4. цього Договору;

4.3.6. Достроково розірвати Договір в односторонньому порядку за умови письмового попередження Провайдера за 30 календарних днів до дня розірвання;

4.3.7. Достроково розірвати Договір в порядку, передбаченому п 8.6. цього Договору.

4.3.8. Інші права, що не суперечать законодавству.

4.4. Абоненту забороняється:

4.4.1. Використовувати мережеві ідентифікатори інших осіб, фальсифікувати мережеві ідентифікатори, використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори.

4.4.2. Замовляти та пропонувати розсилання спаму, розсилати спам.

4.4.3. Вчиняти та сприяти вчиненню будь-яких дій, що перешкоджають роботі інших абонентів, наданню телекомунікаційних послуг або нормальному функціонуванню обладнання Провайдера.

4.4.4. Брати участь у будь-яких діях, що можуть бути причиною припинення та/або порушення функціонування будь-якого елемента мережі Інтернет.

4.4.5. Порушувати правила використання, встановлені власником окремого елемента Інтернет.

4.4.6. Встановлювати обладнання та використовувати Послуги в цілях, відмінних від особистих, домашніх та в інших цілях, пов’язаних із здійсненням Абонентом підприємницької діяльності.

4.4.7. Здійснювати несанкціонований доступу до Послуг.

4.4.8. Відправляти мережею Інтернет інформацію, яка за своїм змістом суперечить вимогам чинного законодавства.

4.4.9. Використовувати Інтернет для розповсюдження матеріалів, що відносяться до порнографії, паплюжать людську гідність, пропагують насильство та екстремізм, розпалюють расову, національну або релігійну ворожнечу, переслідують хуліганські та шахрайські цілі.

4.4.10. Пересилати, публікувати, передавати, відтворювати та розповсюджувати будь-яким способом за допомогою Послуг програмне забезпечення та інші матеріали, повністю або частково захищені нормами законодавства про охорону авторського права та інтелектуальної власності, без дозволу власника або його уповноваженого представника.

4.4.11. Використовувати для отримання Послуг обладнання та програмне забезпечення, не сертифіковане належним чином на території України.

4.4.12. Здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Інтернет, проведення та участі в мережевих атаках та мережевому зломі, за виключенням випадків, коли атака на мережевий ресурс здійснюється з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу.

4.4.13. Надавати доступ до Послуги третім особам.

4.5. Обов’язки Абонента.

4.5.1. Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення обладнання Абонента, проведення Провайдером кабелів та виконано підключення до Послуг.

4.5.2. Оплатити Послугу;

4.5.3. Тримати в таємниці всі мережні реквізити (логіни, паролі);

4.5.4. Не допускати підключення кінцевого обладнання, яке не має сертифіката відповідності, або що має пошкодження;

4.5.5. Не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій, а також з метою, що суперечить інтересам безпеки держави, порушує громадський порядок, посягає на честь і гідність громадян, для навмисного створення незручностей іншим абонентам, або у спосіб, який може ускладнити використання послуг Провайдера іншими абонентами. Абонент зобов’язується не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримки їх цілісності та взаємодії, захисту інформаційної безпеки мереж, не виконувати модернізацію та/або програмування свого обладнання, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію телекомунікаційних послуг у телекомунікаційній мережі Провайдера чи нормальне функціонування мережевого устаткування Провайдера, не змінювати порядок маршрутизації вхідного та вихідного трафіку, не використовувати пристрої та обладнання, що забезпечують надання Послуг, для надання третім особам телекомунікаційних послуг;

4.5.6. Утримувати у справному стані кінцеве обладнання та абонентську лінію в межах приміщення;

4.5.7. Використовувати обладнання сумісне з технічними умовами мережі Провайдера або обладнання що не має пошкоджень, повідомляти, у тому числі письмово, на запит Провайдера, про тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуги, здійснювати налаштування обладнання виключно за допомогою фахівців Провайдера;

4.5.8. Систематично, не рідше 1 разу на 7 (сім) календарних днів, перевіряти наявність повідомлень Провайдера на Сайті Провайдера.

Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Провайдера на Сайті Провайдера.

4.5.9. При отриманні Послуг дотримуватись положень Договору, чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від09.08.2005 р., а також загальноприйнятих норм роботи в мережі Інтернет, спрямованих на те, щоб діяльність кожного користувача мережі Інтернет не заважала роботі інших користувачів.

4.5.10. Забезпечувати доступ персоналу Провайдера та його технічним представникам в Приміщення Абонента для виконання Провайдером своїх обов’язків за Договором.

4.5.11. Приймати необхідні заходи по захисту власного обладнання від дії шкідливого програмного забезпечення, перешкоджати розповсюдженню спама та шкідливого програмного забезпечення з його обладнання відповідно до вимог діючого законодавства України та з урахуванням положень Договору.

4.5.12. Повідомляти Провайдера про відсутність Послуг, в тому числі внаслідок пошкодження Мережі Провайдера або обладнання Провайдера

4.5.13. Інші обов’язки відповідно до законодавства.

5. Вартість послуг та порядок розрахунків. 

5.1. Вартість послуг, які надаються за цим Договором, визначена затвердженими Провайдером Тарифними планами. Тарифні плани на всі види Послуг, що надаються Провайдером, встановлюються Провайдером самостійно.

5.2. Провайдер має право формувати Тарифні плани, які можуть передбачати різні умови оплати, вартість, територію та строк дії Тарифного плану та різні умови отримання Послуг.

5.3. Тарифні плани та тарифи на будь-які Послуги та Додаткові послуги можуть бути ЗМІНЕНІ або СКАСОВАНІ Провайдером за умови повідомлення Абонентів шляхом розміщення інформації на Сайті Провайдера не менше ніж за сім календарних днів до дати такої зміни або скасування.

5.4. Провайдер має право встановлювати розмір одиниці тарифікації Послуг і порядок розрахунку неповної одиниці тарифікації. Одиниця тарифікації може вказуватися у конкретному Тарифному плані.

5.5. Стягнення Провайдером з Абонента плати за Послуги здійснюється шляхом списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента.

5.6. Всі оплати Абонентом за Договором здійснюються шляхом внесення Абонентом грошових коштів на свій Особовий рахунок. Грошові кошти мають бути внесені Абонентом на свій Особовий рахунок у розмірі, строки та порядку, що встановлені умовами Тарифних планів.

5.7. Зобов’язання Абонента з оплати Послуг вважається виконаним з моменту обліку Провайдером платежів Абонента на його Особовому рахунку.

5.8. Всі платежі Абонента обліковуються на Особовому рахунку тільки після надходження відповідних грошових коштів на поточний рахунок Провайдера.

5.9. Всі платежі за Договором здійснюються Абонентом в національній валюті України.

5.10. Якщо на момент припинення надання Послуг за Договором або припинення Договору, незалежно від причини припинення, баланс Особового рахунку Абонента має від’ємне значення, то Абонент зобов’язаний протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту припинення погасити свою заборгованість за Договором. У випадку невиконання Абонентом своїх зобов’язань за Договором, Провайдер має право звернутись до своїх агентів, консультантів, повірених, адвокатів та адвокатських компаній та/або до суду для стягнення з Абонента суми заборгованості.

5.11. Для забезпечення можливості безперервного отримання замовлених та активованих Послуг, а також для забезпечення наявності постійної можливості здійснювати замовлення Послуг у будь-який час, Абонент має право вносити на свій Особовий рахунок грошові кошти у розмірі більшому, ніж передбачено Тарифним планом.

5.12. У випадку зміни вартості затверджених Провайдером та обраних Абонентом Тарифних планів, Провайдер не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до вступу змін в силу розміщує повідомлення про такі зміни на Сайті Провайдера, та може інформувати Абонента через засоби масової інформації. Якщо до дати вступу в силу змін, передбачених цим пунктом Договору, Абонент у порядку, передбаченому цим Договором, не відмовився від конкретних Послуг, то вважається, що Абонент згодний із такими зміна мита після вступу змін в силу надання Абоненту таких Послуг продовжується та нарахування за них здійснюється на змінених умовах.

5.13. Після оформлення заявки та підключення до мережі Провайдера Абонент здійснює попередню оплату вартості обраного Тарифного плану.

5.14. Допускається оплата Послуги третіми особами за дорученням Абонента у порядку, встановленому законом.

5.15. Оплата Тарифного плану здійснюється засобами і в порядку, визначеному Провайдером.

6. Відповідальність сторін.

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків відповідно до умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства України.

6.2. У випадку виявлення факту порушення Абонентом п. 4.5.6. цього Договору Провайдер не несе відповідальність за не надання або неналежне надання послуг, а Абонент сплачує Провайдеру вартість робіт по усуненню пошкоджень, заміні та налаштуванню обладнання згідно затверджених тарифів.

6.3. Сторони звільняються від часткового або повного виконання своїх обов’язків у випадку виникнення обставин непереборної сили, передбачити які неможливо на час укладання даного Договору, а саме: війна, військові дії, саботаж, стихійні лиха, громадянські заворушення, пожежі, рішення органів влади, які роблять неможливим виконання цього Договору, тощо. Всі ці обставини можуть бути прийняті до уваги іншою Стороною тільки в разі їх документального підтвердження.

6.4. Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом за затримки або перебої в роботі, які виникають з причин, які знаходяться поза сферою контролю Провайдера, зокрема пошкодження систем передавання на території іншої держави, недоступність серверів, що знаходяться поза адмініструванням Провайдера, тощо.

6.5. Абонент самостійно відповідає за зміст, достовірність та правомірність поширення інформації (в тому числі спаму), яку він передає через мережу Інтернет.

6.6. Відповідальність за розголошення мережних реквізитів (логіна, пароля) повністю покладається на Абонента.

6.7. Абонент самостійно відповідає за шкоду, заподіяну в процесі використання Послуги, особі або майну громадян, юридичних осіб, держави або моральності населення. Абонент самостійно несе відповідальність за претензіями чи позовами третіх осіб щодо незаконного використання Абонентом Послуги, IP-адреси, обладнання та програмного забезпечення, пов’язаних з Послугою. Провайдер не несе відповідальності перед третіми особами за дії Абонента. У разі отримання зазначених у цьому пункті претензій від третіх осіб, Провайдер передає їх на розгляд Абоненту, про що повідомляє адресата.

6.8. Провайдер не несе відповідальність за захист програмного забезпечення, що встановлене на персональному комп’ютері Абонента (антивірусний захист тощо).

6.9. Провайдер не несе відповідальності за зміст інформації, що передається його мережами.

6.10. Абонент несе відповідальність і ризики за користування кінцевим обладнанням, яке знаходиться у його власності або користуванні.

7. Порядок розгляду суперечок.

7.1. В разі виникнення суперечок за цим Договором Сторони намагатимуться їх вирішити шляхом переговорів.

7.2. В разі неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів вони будуть вирішуватись у суді.

7.3. У випадках, не передбачених даним Договором Сторони керуються чинним законодавством України.

7.4. Провайдер розглядає заяви та скарги Абонента відповідно до закону України «Про звернення громадян».

8. Строк дії договору, внесення змін та припинення його дії.

8.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором. Укладаючи Договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Абонентом положень Договору, Тарифних планів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

8.2. Договір вважається погодженим та укладеним Абонентом шляхом вчинення Абонентом дій, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Провайдером умовах є оплата Абонентом замовлених Послуг.

8.3. Умови Договору визначаються Провайдером самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Провайдером з обов’язковим повідомленням про це Абонентів на Сайті Провайдера. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним у п. 8.4 цього Договору, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені до Договору зміни. Не розірвання Абонентом Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними змінами до Договору.

8.4. При внесенні змін до цього Договору, Провайдер розміщує повідомлення про такі зміни на офіційному web-сайті Провайдера (http:// www.totalnet.com.ua) не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу, окрім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Провайдер не зобов’язаний повідомляти Абонента про внесення змін. При цьому Провайдер гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Провайдера поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

8.5. Договір може бути розірвано будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку у випадках, передбачених умовами цього Договору та/або чинним законодавством України.

8.6. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Абонента у наступних випадках:

8.6.1. Незгоди зі зміною Провайдером Тарифних планів. Дане право Абонент може реалізувати протягом 7 календарних днів з моменту, коли він дізнався або повинен був дізнатися про зміну Тарифних планів;

8.6.2. Відсутності потреби у подальшому користуванні Послугами Провайдера за умови, що кошти на Особовому рахунку Абонента відсутні. Про розірвання Договору Абонент повинен повідомити Провайдера письмово за 30 календарних днів до дня розірвання Договору.

8.7. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Провайдера у будь-якому з наступних випадків:

8.7.1. У разі якщо Абонент протягом 3 місяців з моменту тимчасового призупинення чи припинення надання Послуг не активував будь-який Тарифний план. У такому випадку Провайдер може не здійснювати окремого попередження Абонента про розірвання Договору, оскільки Договір вважатиметься припиненим у перший день після спливу вказаного 3-місячного строку, а кінцеве обладнання Абонента з цієї дати може бути відключене та вилучене Провайдером. У разі наявності на рахунку Абонента залишку коштів, Провайдер повертає Абоненту таку невикористану частину коштів за письмовою заявою Абонента протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з дати отримання письмової заяви від Абонента, якщо інше не встановлено умовами Тарифних планів.

8.7.2. У разі якщо Провайдер виявить, що дані, які йому повідомив Абонент при укладенні Договору, є неправдивими або якщо виявиться, що власники приміщення, у якому здійснене підключення Послуги не надавали своєї згоди на підключення Послуги. У такому випадку Провайдер має право розірвати Договір, попередивши Абонента про це щонайменше за 7 календарних днів до дати розірвання Договору будь-яким доступним засобом зв’язку.

8.7.3. У разі порушення Абонентом обмежень у користуванні Послугами, що передбачені п. 4.4. цього Договору. При цьому Провайдер має право розірвати Договір, попередивши Абонента про це щонайменше за 1 календарний день до розірвання Договору будь-яким доступним засобом зв’язку. За своїм розсудом Провайдер може зазначити у попередженні про розірвання Договору строк усунення порушень. У такому випадку при не усуненні Абонентом вчинених порушень, Договір вважатиметься припиненим у вказаний у попередженні строк.

8.7.4. При припиненні діяльності Провайдера з надання Послуг взагалі або у певному регіоні. У такому випадку Провайдер попереджає Абонента про припинення дії Договору щонайменше за 1 (один)  місяць до дати припинення.

8.7.5. З інших підстав, передбачених у Договорі або у чинному законодавстві України.

8.7.6. Про розірвання Договору з підстав, передбачених п. 8.7. цього Договору, Провайдер повідомляє Абонента будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Сайті Провайдера, у Особистому кабінеті Абонента тощо.

8.8. Після розірвання Договору Провайдер може здійснити демонтаж абонентської лінії.Всі права належать TotalNet

Розроблено студією Deep Vision

с. Нижча Дубечня, вул. Проспект Миру 
Тел: 0675084969, 0638421631